Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Зайчук Сергiй Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
24000, Вiнницька область, м. Могилiв-Подiльський, вул. Днiстровська, 60
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00373965
5. Міжміський код та телефон, факс
(04337) 6-04-34 6-04-34
6. Електронна поштова адреса
mpkz@vinnitsa.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці darylaniv.pat.ua в мережі Інтернет 18.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 14.03.2019 Лантух Олег Петрович - 26.16 0
Зміст інформації:
Товариство повiдомляє, що 14.03.2019 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, отриманому вiд ПАТ "НДУ", стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника-фiзичної особи Лантух Олега Петровича, став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 27,5%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%. Розмiр частки акцiонера до вiдчуження у вiдсотках до статутного капiталу становив 26,16%. Розмiр частки акцiонера пiсля вiдчуження у вiдсотках до статутного капiталу становить 0%.У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
2 14.03.2019 Рак Свiтлана Вiкторiвна - 38.64 0
Зміст інформації:
Товариство повiдомляє, що 14.03.2019 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, отриманому вiд ПАТ "НДУ", стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника-фiзичної особи Рак Свiтлани Вiкторiвни, став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 40,62%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%. Розмiр частки акцiонера до вiдчуження у вiдсотках до статутного капiталу становив 38,64%. Розмiр частки акцiонера пiсля вiдчуження у вiдсотках до статутного капiталу становить 0%.У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
3 14.03.2019 Брайченко Богдана Павлiвна - 0 64.81
Зміст інформації:
Товариство повiдомляє, що 14.03.2019 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, отриманому вiд ПАТ "НДУ", стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:
в наслiдок набуття, розмiр частки власника-фiзичної особи Брайченко Богдани Павлiвни, став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 68,12%. Розмiр частки акцiонера до набуття у вiдсотках до статутного капiталу становив 0%. Розмiр частки акцiонера пiсля набуття у вiдсотках до статутного капiталу становить 64,81%.У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.