ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mpkzdarilaniv@ukr.net
Юридична адреса: 24000, Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** -, м. Київ, -, м.Київ, 04107, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс 482-52-07
Вид діяльності Діяльність Центрального депозитарію України
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення депозитарного облiку та обслуговування обiгу емiсiйних цiнних паперiв товариства. Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає лiцензiванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю та Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36830909
Місцезнаходження** -, Вінницька область, -, мiсто Вiнниця, 21100, площа Гагарiна, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263366
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (0432) 53-07-60
Факс 53-07-60
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Торговець цiнними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги товариству вiдповiдно до Законiв України "Про депозитарну систему України" та "Про акцiонернi товариства", а також додатковi послуги при проведеннi загальних зборiв (річних або позачергових) акцiонерного товариства, зокрема, виконання функцiй реєстрацiйної комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснює пiдготовку та надання товариству довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок цiнних паперiв, консультує з питань облiку та/або обiгу цiнних паперiв, а токож iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ «Емкон-Аудит»
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37153128
Місцезнаходження** -, м. Київ, -, м. Київ, 03057, вул. Євгенії Мірошниченко,10-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4374
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010
Міжміський код та телефон 380 (44) 222-69-41
Факс 22-69-41
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод та надає послуги щодо проведення аудиторської перевiрки та складання звiту незалежного аудитора за результатами виконання завдання з надання впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння товариства.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.