ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mpkzdarilaniv@ukr.net
Юридична адреса: 24000, Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 67240 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку за Договором № 4/2017-К вiд 24.03.2017 (гривневий)24.03.201735572031.07.2019
Короткостроковий кредит банку за Договором № 4/2017-К вiд 24.03.2017 (доларовий)24.03.201763683831.03.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 366 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 70716 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 138322 X X
Опис Зобов’язання товариства класифiкуються на довгостроковi, термiн погашення яких понад 12 мiсяцiв та поточнi – термiн погашення до одного року. На дату балансу достовiрно визначена оцiнка зобов’язань i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Довгострокових зобов’язань не рахується. Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення. Кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 15113 тис. грн. Сума поточних зобов’язань за розрахунками з оплати працi – 1132 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання - 4342 тис. грн.