ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mpkzdarilaniv@ukr.net
Юридична адреса: 24000, Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 29.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 24858 23762 7848 7848 32706 31610
будівлі та споруди 8944 8749 7848 7848 16792 16597
машини та обладнання 9838 9052 0 0 9838 9052
транспортні засоби 409 315 0 0 409 315
земельні ділянки 1023 1023 0 0 1023 1023
інші 4644 4623 0 0 4644 4623
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 24858 23762 7848 7848 32706 31610
Опис Термiн використання основних засобiв - до повного їх зносу (за основними групами не подiлений). Умови користування основними засобами - за їх призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 47525 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 47628 тис.грн. Загальна ступiнь зносу основних засобiв становить 59,75 %. Сума нарахованого зносу - 28458 тис.грн. Змiни у вартостi оновних засобiв вiдбулись в основному за рахунок амортизацiї. В 2018 роцi обладнання працювало на 100% потужностi. Обмежень на використання майна емiтента в звiтному роцi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 13556 15244
Статутний капітал (тис.грн.) 14000 14000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 14000 14000
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 444 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 444 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.