ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mogpodzavod@mail.ru
Юридична адреса: 24004 Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 17.04.2019

Особлива інформація на 17.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

117.04.2019500000.000151878.000329.210
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 17.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв – загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг; контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв; договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами; договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики. Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 151 878,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 329.21 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 53 276 221 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 53 275 591 штук Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 53 275 591 акцiй, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 акцiй, що становить 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.