ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mogpodzavod@mail.ru
Юридична адреса: 24004 Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 19.03.2019

Особлива інформація на 14.03.2019

ВІДОМОСТІ

про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

N з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи - власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

114.03.2019Брайченко Богдана Павлiвна-064.81
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 14.03.2019 р. (отримано вiд ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства) Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй та дата набуття такого пакета - iнформацiя не вiдома, оскiльки данi надiйшли вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України. Прiзвище, iм’я, по батьковi/найменування особи (осiб): Брайченко Богдана Павлiвна. Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi - 0%; пiсля набуття права власностi – 64,81%. Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi - 0%; пiсля набуття права власностi – 68,12%. Iнформацiя щодо Прiзвища, iм’я, по батьковi/найменування юридичної особи, визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства» – не подається, оскiльки товариство не володiє такою iнформацiєю.