ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00373965
Телефон: (04337)6-04-34,6-00-24
e-mail: mogpodzavod@mail.ru
Юридична адреса: 24004 Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул.Дністровська,60
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Особлива інформація на 25.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Зайчук Сергiй Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 24000, Вiнницька область, м. Могилiв-Подiльський, вул. Днiстровська, 60
4. Код за ЄДРПОУ 00373965
5. Міжміський код та телефон, факс (04337) 6-04-34 , 6-04-34
6. Електронна поштова адреса mpkz@vinnitsa.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

darylaniv.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}